Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • ALL IN GAMES
  Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 70A
  66-002 Zielona Góra
  REGON: 080030993
  NIP: 9730595140
 • E-mail:sklep@allingames.pl

Regulamin

Regulamin sklepu dla klientów indywidualnych:

Regulamin zakupów obowiązujący od 10-10-2016 r.

 

 1. Allingames.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Allingames.pl, prowadzony przez ALL IN GAMES  z siedzibą przy ul. Moniuszki Stanisława 16; 65-409 Zielona Góra, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem 38125/2005, NIP: 9730595140, REGON: 080030993, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@allingames.pl, telefonicznie pod nr: 516 706 937, lub listownie na adres siedziby.
 2. ALL IN GAMES  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Allingames.pl
 3. Klienci mają możliwość korzystania z Allingames.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Allingames.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Allingames.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ALL IN GAMES  dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ALL IN GAMES  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Allingames.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: Imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail, hasła oraz akceptacji obowiązującego regulaminu. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ALL IN GAMES , której przedmiotem są usługi świadczone przez ALL IN GAMES , na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Allingames.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Allingames.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 6. Wszystkie produkty dostępne w Allingames.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Allingames.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta jest wystawiana faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego. Klient ponosi koszty dostawy.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ALL IN GAMES  dotycząca zakupu danego produktu w Allingames.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Allingames.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Allingames.pl, ALL IN GAMES  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Allingames.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego.
  2. Przelewem bankowym – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Za pośrednictwem serwisu Dotpay:
   • Kartą kredytową
   • Szybkim transferem
   • Przelewem online
   • Płatności gotówkowe realizowane poprzez: Przelew/Przekaz, Zapłać w Żabce i we Freshmarket, VIA - Moje Rachunki, Kantor Polski
   • Portmonetki i vouchery: SkyCash, mPay, Ukash
   • Raty: erata - raty z dotpay, mRaty
   • PayPal
  4. Rozliczenia transakcji wymienionych w pkt. 11.3 formach płatności rozliczane są za pośrednictwem Dotpay.pl
  5. Regulamin płatności dotpay dostęny jest pod linkiem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Allingames.pl, ALL IN GAMES  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu ALL IN GAMES  informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
 14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne zasady gwarancji oraz adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w gwarancji znajduje się informacja, że produkt należy reklamować w miejscu zakupu, produkt należy odesłać na adres magazynu ALL IN GAMES  podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczącego się w Zielonej Górze. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane poprzez pocztę e-mail. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ALL IN GAMES . Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 15. ALL IN GAMES  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres ALL IN GAMES  podany w górnej części Regulaminu, na koszt ALL IN GAMES . Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane w sposób wybrany przez klienta.
 17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ALL IN GAMES  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ALL IN GAMES  albo ALL IN GAMES  nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 18. ALL IN GAMES  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ALL IN GAMES  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ALL IN GAMES .
 19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 20. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Allingames.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@allingames.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez ALL IN GAMES  dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu ALL IN GAMES  na swój koszt.
 21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Allingames.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Allingames.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 22. Podane przez Klientów dane osobowe ALL IN GAMES  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Allingames.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Allingames.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez ALL IN GAMES
 23. ALL IN GAMES  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Allingames.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ALL IN GAMES , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Allingames.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ALL IN GAMES  w ramach Allingames.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Załącznik 1. Polityka Ochrony Prywatności

 1. ALL IN GAMES  przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ALL IN GAMES  z należytą starannością dobieraja i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności ALL IN GAMES  zabezpieczaja dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ALL IN GAMES  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Allingames.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Allingames.pl jest ALL IN GAMES
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ALL IN GAMES  w zakresie Allingames.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Allingames.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 5. Klienci mogą przeglądać Allingames.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Allingames.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ALL IN GAMES  informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów za ich zgodą mogą być udostępnione dla Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu i/lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ALL IN GAMES  i za zgodą Klientów.
 9. W przypadku uzyskania przez ALL IN GAMES  wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Allingames.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ALL IN GAMES  może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości
 10. ALL IN GAMES  zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ALL IN GAMES  zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ALL IN GAMES  danych osobowych innemu niż ALL IN GAMES  administratorowi danych.
 11. ALL IN GAMES  zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ALL IN GAMES  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 3 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ALL IN GAMES  może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ALL IN GAMES . lub też gdy ALL IN GAMES  uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Allingames.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Dodatkowo, okazjonalnie, ALL IN GAMES  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Allingames.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 13. ALL IN GAMES  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. ALL IN GAMES  stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Allingames.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Allingames.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Załącznik 2 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@allingames.pl, wypełniając odpowiedni formularz na Allingames.pl lub wysyłając list. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres ALL IN GAMES , ul. Moniuszki Stanisława 16, 65-409 Zielona Góra W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem! Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Należy pamiętać, że przedmiot zwracany na podstawie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy powinien być pełnowartościowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, a towar należy odesłać na adres: Allingames.pl, ul. Moniuszki Stanisława 16, 65-409 Zielona Góra)

 


 

(DANE SPRZEDAJĄCEGO) ALL IN GAMES , ul. Moniuszki Stanisława 16, 65-409 Zielona Góra

Tekst oświadczenia:
- Ja .............................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.......................................................................
- Data odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- DataUWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – np. zakup złota na giełdzie;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. zakup farby wymieszanej z klejem;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli – np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy – np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;
 12. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

(podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

Załącznik 3. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (jaki np. paragon); ............................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
....................................................................................................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru):
..............................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia
do niniejszego dokumentu dowodu zakupu ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.
.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

 

 


Przejdź do strony głównej